آرمان یک:

هدف یک:

پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه جا

۱-۱: ریشــه کنی فقــر مطلــق – کــه اکنــون بــا مقیــاس درآمــد کمتــر از ۱/۲۵ دلار در روز ســنجیده می شــود – بــرای همــۀ انســان‌ها و در سراســر جهــان تــا ســال ۲۰۳۰
۱-۲: حداقـل، بـه نصـف رسـاندن تعـداد مـردان، زنـان و کودکانـی کـه در فقـر زندگـی می کننـد – بـا تأکیـد بـر همـۀ اشـکال فقـر، بنابـر تعاریـف ملّـی آن- تا سـال ۲۰۳۰
۱-۳: ایجـاد نظام هـای حفاظتـی اجتماعـی مناسـب و انجـام اقدامـات اجرایـی مناسـب بـرای تحقّـق آن هــا بــرای همــه؛ بــه ویــژه اقشــار بســیار پاییــنِ جامعــه و تحــت پوشــش قــرار دادن فقــرا و اقشــار آســیب پذیر تــا ســال ۲۰۳۰
۱-۴: تضمیـن تحقّـق برابـریِ حـق دسترسـی بـه منابـع اقتصـادی و خدمـات پایـه، مالکیـت و کنتـرل مالکیـت از جملـه در مـورد: زمیـن و سـایر اشـکال دارایـی، ارثیـه، منابـع طبیعـی، خدمـات مناسـب جدیــد در حــوزۀ فنــاوری و خدمــات مالــی از جملــه اعطــای وام هــای خــود – اشــتغالی کوتاه مــدّت بــرای همــۀ مــردان و زنــان، بــه ویــژه فقــرا و اقشــار آســیب پذیر تــا ســال ۲۰۳۰
۱-۵: بالابـردن مقاومـت فقـرا و اقشـار آسـیب پذیر و کاهـش آسـیب پذیری و قـرار گرفتـن آن هـا در معــرض حــوادث حــاد اقلیمــی و ســایر تکانه هــا و بلایای زیســت محیطی، اجتماعــی و اقتصــادی تــا سـال ۲۰۳۰
۱-الـف: تضمیـن بسـیج قابـل ملاحظـۀ منابـع از خاسـتگاه‌های مختلـف؛ بـه ویـژه از طریـق ارتقـای همکاری هـای توسـعه‌ای بـا هـدف تأمیـن منابـع کافـی و قابـل پیش بینـی بـرای کشـورهای در حـال توســعه، بــه ویــژه کشــورهای دارایِ پایین تریــن ســطح توســعه یافتگــی، بــرای اجــرای برنامه هــا و سیاســت گذاری، بــه منظــور پایــان دادن بــه همــۀ اشــکال فقــر
۱-ب: تدویــن چارچوب هــای مطمئــن سیاســت گذاری در ســطوح ملّــی، منطقــه‌ای و بین المللــی بـر مبنـای راهبردهـای توسـعۀ جنسـیت- محـور و راهبردهـای متناسـب بـا شـرایط فقـرا بـه منظـور حمایــت از ســرمایه گذاری تسریع شــده در اقدامــات مرتبــط بــا ریشــه کنی فقــر

0
0
  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>