جوابیه اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل در خصوص پلنگ خلخال

پایگاه خبری دیده‌بان محیط زیست ایران (IEW): پایگاه خبری دیده‌بان محیط زیست ایران (IEW): به دنبال انتشار خبری با عنوان «واکنش غیر مسئولانه محیط زیست اردبیل در خصوص پلنگی آسیب‌دیده در خلخال» اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل جوابیه‌ای تنظیم و برای این پایگاه خبری ارسال نموده است که طبق اصول حرفه‌ای و با استناد به قانون مطبوعات عینا به‌شرح زیر منتشر می‌گردد:

پیرو مشاهده یک قلاده پلنگ در جاده روستایی نساز-برندق از توابع بخش هشتجین واقع در منطقه حفاظت شده آق داغ شهرستان خلخال، محیط بانان و کارشناسان شهرستان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از اولین ساعات در محل حضور یافته و گشت و کنترل در مناطق صدرالذکر را تشدید نموده اند و زیستگاه مذکور که در عمق منطقه حفاظت شده اق داغ شهرستان خلخال می باشد به صورت شبانه روزی تحت گشت و کنترل کارشناسان و محیط بانان می باشد تا احیانا حضور بعدی پلنگ در منطقه را رصد کنند.

به گفته حسن قاسم پور معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از تاریخ ۹۹/۲/۱۹ تاکنون که با تشدید گشت و کنترل این منطقه حفاظت شده همراه بوده و نسبت به ردیابی و جستجوی آثار و علایمی همچون ردپا و سرگین و قطره های خون ناشی از احتمال برخورد با خودرو و … تا این تاریخ۲۴/۲/۹۹ هیچ گونه اثاری یافت نشده است. در این خصوص با اهالی و دامداران بومی و چوپانان نیز ارتباط تنگاتنگی داشته ایم و اطلاعیه های لازم نیز صادر شده است و از اهالی محترم منطقه درخواست کرده ایم در این فصل که ایام زادآوری و آبستنی گونه پلنگ در منطقه می باشد، شرایط زیستی مورد نظر در خصوص این گونه باارزش را حفظ و نهایت همکاری را با عوامل محیط زیست و محیط بانان منطقه داشته باشند.

خوشبختانه در سالهای اخیر بدلیل وجود و حضور کافی پستانداران از جمله کل و بز و گراز و سایر مهره داران کوچک به عنوان حلقه ای از زنجیره غذایی این گوشتخوار مهم، حضور پلنگ در مناطق موصوف به صورت ویژه ای در زیستگاه طبیعی خود افزایش یافته است و  صحنه های زیادی در ۳ سال اخیر توسط محیط بانان رصد و حتی فیلمبرداری و تصویربرداری شده است. این گونه مهم و با ارزش بعضا توسط رهگذران و افراد بومی نیز به کرات تصویربرداری شده و در آرشیو اداره کل موجود هست.

حسن قاسم پور افزود: در دو سال اخیر برنامه حفاظت و مدیریت گونه پلنگ در این مناطق استان(منطقه حفاظت شده آق داغ شهرستان خلخال و منطقه شکار ممنوع دربند مشکول شهرستان کوثر) پیرو برنامه ملی مربوطه طبق تمامی تکالیف مندرج در شرح خدمات ابلاغی انجام می شود و گزارشات مبسوطی نیز تهیه و تدوین شده است.

این اداره کل ضمنا مشورتهای زیادی با اهل فن این موضوع در خصوص سناریوهای احتمالی پیش رو داشته و پیش بینی های لازم برای اقدامات تشخیصی، درمانی و تیمار در برنامه دیده شده است.

حسن قاسم پور به اطلاعیه اخیر رییس محترم حوزه قضایی بخش خورش رستم شهرستان خلخال که پیرو این اتفاق اخیر صادر شده است، اشاره و افزود ایشان نمای کلی از فعالیتها و تلاشهای مامورین محیط زیست در طول چهار سال حضورشان در منطقه علیرغم کمبودهای نیرویی و امکاناتی را بیان داشته و تقدیر و حمایتهای قضایی و حقوقی ایشان هم بیانگر زحمات محیط زیست و هم قوت قلبی برای ادامه پرقوت این مسیر بوده  و خواهد بود.

قاسم پور در پایان از حمایتها و مشاوره های سازمانهای مردم نهاد تخصصی در حوزه حیات وحش، سایتهای خبری و متخصصین و علاقه مندان این حوزه تشکر و خواستار همکاری برای هم افزایی در حفاظت از محیط زیست استان و کشور شد.

 

پیزٍ هطاّذُ یک لالدُ پلٌگ در جادُ رٍستایی ًساس- بزًذق اس تَابغ بخص ّطتجیی ٍالغ در هٌغمِ حفاظت ضذُ آق
داؽ ضْزستاى خلخال، هحیظ باًاى ٍ کارضٌاساى ضْزستاى ٍ ادارُ کل حفاظت هحیظ سیست استاى اردبیل اس اٍلیی
ساػات در هحل حضَر یافتِ ٍ گطت ٍ کٌتزل در هٌاعک صذرالذکز را تطذیذ ًوَدُ اًذ ٍ سیستگاُ هذکَر کِ در ػوک
هٌغمِ حفاظت ضذُ اق داؽ ضْزستاى خلخال هی باضذ بِ صَرت ضباًِ رٍسی تحت گطت ٍ کٌتزل کارضٌاساى ٍ
هحیظ باًاى هی باضذ تا احیاًا حضَر بؼذی پلٌگ در هٌغمِ را رصذ کٌٌذ.
بِ گفتِ حسی لاسن پَر هؼاٍى فٌی ادارُ کل حفاظت هحیظ سیست استاى اردبیل اس تاریخ ۹۱/۲/۱۱ تاکٌَى کِ با
تطذیذ گطت ٍ کٌتزل ایی هٌغمِ حفاظت ضذُ ّوزاُ بَدُ ٍ ًسبت بِ ردیابی ٍ جستجَی آثار ٍ ػالیوی ّوچَى ردپا
ٍ سزگیی ٍ لغزُ ّای خَى ًاضی اس احتوال بزخَرد با خَدرٍ ٍ … تا ایی تاریخ۲۴/۲/۱۱ّ یچ گًَِ اثاری یافت ًطذُ
است. در ایی خصَظ با اّالی ٍ داهذاراى بَهی ٍ چَپاًاى ًیش ارتباط تٌگاتٌگی داضتِ این ٍ اعالػیِ ّای السم ًیش صادر
ضذُ است ٍ اس اّالی هحتزم هٌغمِ درخَاست کزدُ این در ایی فصل کِ ایام سادآٍری ٍ آبستٌی گًَِ پلٌگ در هٌغمِ
هی باضذ، ضزایظ سیستی هَرد ًظز در خصَظ ایی گًَِ باارسش را حفظ ٍ ًْایت ّوکاری را با ػَاهل هحیظ سیست ٍ
هحیظ باًاى هٌغمِ داضتِ باضٌذ.
خَضبختاًِ در سالْای اخیز بذلیل ٍجَد ٍ حضَر کافی پستاًذاراى اس جولِ کل ٍ بش ٍ گزاس ٍ سایز هْزُ داراى کَچک
بِ ػٌَاى حلمِ ای اس سًجیزُ غذایی ایی گَضتخَار هْن، حضَر پلٌگ در هٌاعک هَصَف بِ صَرت ٍیژُ ای در
سیستگاُ عبیؼی خَد افشایص یافتِ است ٍ صحٌِ ّای سیادی در ۳ سال اخیز تَسظ هحیظ باًاى رصذ ٍ حتی
فیلوبزداری ٍ تصَیزبزداری ضذُ است. ایی گًَِ هْن ٍ با ارسش بؼضا تَسظ رّگذراى ٍ افزاد بَهی ًیش بِ کزات
تصَیزبزداری ضذُ ٍ در آرضیَ ادارُ کل هَجَد ّست.
حسی لاسن پَر افشٍد: در دٍ سال اخیز بزًاهِ حفاظت ٍ هذیزیت گًَِ پلٌگ در ایی هٌاعک استاى)هٌغمِ حفاظت ضذُ
آق داؽ ضْزستاى خلخال ٍ هٌغمِ ضکار هوٌَع دربٌذ هطکَل ضْزستاى کَثز( پیزٍ بزًاهِ هلی هزبَعِ عبک تواهی
تکالیف هٌذرج در ضزح خذهات ابالغی اًجام هی ضَد ٍ گشارضات هبسَعی ًیش تْیِ ٍ تذٍیی ضذُ است.
ایی ادارُ کل ضوٌا هطَرتْای سیادی با اّل فی ایی هَضَع در خصَظ سٌاریَّای احتوالی پیص رٍ داضتِ ٍ پیص
بیٌی ّای السم بزای الذاهات تطخیصی، درهاًی ٍ تیوار در بزًاهِ دیذُ ضذُ است.
حسی لاسن پَر بِ اعالػیِ اخیز رییس هحتزم حَسُ لضایی بخص خَرش رستن ضْزستاى خلخال کِ پیزٍ ایی اتفاق
اخیز صادر ضذُ است، اضارُ ٍ افشٍد ایطاى ًوای کلی اس فؼالیتْا ٍ تالضْای هاهَریی هحیظ سیست در عَل چْار سال
حضَرضاى در هٌغمِ ػلیزغن کوبَدّای ًیزٍیی ٍ اهکاًاتی را بیاى داضتِ ٍ تمذیز ٍ حوایتْای لضایی ٍ حمَلی ایطاى
ّن بیاًگز سحوات هحیظ سیست ٍ ّن لَت للبی بزای اداهِ پزلَت ایی هسیز بَدُ ٍ خَاّذ بَد.
لاسن پَر در پایاى اس حوایتْا ٍ هطاٍرُ ّای ساسهاًْای هزدم ًْاد تخصصی در حَسُ حیات ٍحص، سایتْای خبزی ٍ
هتخصصیی ٍ ػاللِ هٌذاى ایی حَسُ تطکز ٍ خَاستار ّوکاری بزای ّن افشایی در حفاظت اس هحیظ سیست استاى ٍ
کطَر ضذ
0
0
  

1 دیدگاه

  1. زیتون می‌گوید:

    سناریو طعمه مسموم را هم پیگیری کنن …..تو روستاها یه عادت بدی وجود داره که لاشه خر مرده را مسموم میکنن …..از سگ اهلی و گربه بگیر تا پلنگ را مسموم میکنن……

    پر طرفدار Thumb up 4 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>