قوانین و مقررات محیط زیست و منابع طبیعی

قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری


ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز


تعیین‌ گونه‌های جانوران‌ وحشی مشمول‌ قانون‌ شکار و صید و ط‌بقه‌بندی آنها


قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور


قانون مدیریت پسماندها


تصویب نامه جرایم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۹۶


آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها


دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های کشوری


قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری


قانون هوای پاک


قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور


اصل‏ پنجاهم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران


اصل‏ چهل و پنجم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران


بند الف ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری


دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی


قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی


قانون شکار و صید


1 2