دریاچه ارومیه

بر اثر بارندگی های اخیر طی ۲۳ روز گذشته حجم آب موجود در دریاچه ارومیه ۰/۱۳ میلیارد متر مکعب و تراز سطح آب دریاچه هفت سانتی متر افزایش یافته است


«تراز سطح آب»، «وسعت» و «حجم آب موجود» در دریاچه ارومیه کاهش یافت


جلسه بررسی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه با حضور رییس مجلس برگزار شد


«تراز سطح آب»، «وسعت» و «حجم آب موجود» در دریاچه ارومیه کاهش یافت


«تراز سطح آب»، «وسعت» و «حجم آب موجود» در دریاچه ارومیه کاهش یافت


«تراز سطح آب»، «وسعت» و «حجم آب موجود» در دریاچه ارومیه کاهش یافت


«تراز سطح آب»، «وسعت» و «حجم آب موجود» در دریاچه ارومیه کاهش یافته است


«تراز سطح آب»، «وسعت» و «حجم آب موجود» در دریاچه ارومیه کاهش یافته است


تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل ۲۵ سانتی متر کاهش نشان می دهد


تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل ۲۸ سانتی متر کاهش یافت


ابتکار: دریاچه ارومیه از پای مرگ برگشت / برخی گفتند دریاچه مرده و زنده نمیشود


تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۳۹ سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه بیست و هفت سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه هجده سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه یازده سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه هفت سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه پنج سانتی متر افزایش یافت


آخرین وضعیت دریاچه ارومیه


تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۴۴ سانتی متر بالاتر است


تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۵۲ سانتی متر بالاتر است


1 2 3 ... 6