صید و شکار غیر مجاز

عاملین شکار یک توله پلنگ در کیاسر به دو سال حبس ، بیست میلیون ریال جزای نقدی و مصادره اسلحه شکاری به نفع دولت محکوم شدند


شکارچیان متخلف پس از زخمی نمودن یک قوچ وحشی در موته دستگیر شدند


عاملین شکار دو قوچ و میش وحشی بهمراه اسلحه قاچاق در سهند دستگیر شدند


عاملین شکار یک بز و یک بزغاله وحشی در ارتفاعات کالمند دستگیر و پس از واریز دویست میلیون جریمه نقدی به دادگاه معرفی شدند


یک پلنگ ماده و جوان با شلیک اسلحه شکاری در توران کشته شد


عاملین شکار غیرمجاز و درگیری مسلحانه با محیط بانان سرخه حصار به ۱۲ سال حبس محکوم شدند


شکارچی متخلف در جریان درگیری با محیط بانان میانکاله هدف گلوله قرار گرفت


شکارچیان چهار قوی مهاجر با کمک مردم در بابل شناسایی و به دادگاه معرفی شدند


محموله قاچاق حیات وحش حاوی دوازده هوبره در سیستان و بلوچستان کشف شد


شکارچی دارای پروانه شکار پرنده به جرم حمل فشنگ چهارپاره به ۹۱ روز حبس محکوم شد


عاملین شکار قوچ وحشی در لامرد علاوه بر واریز یکصد میلیون ریال ضرر و زیان محیط زیست به ۵۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند


عاملین کشتار یک قوچ ، یک میش جوان و یک میش آبستن در موته به حبس طولانی مدت و مصادره اسلحه ها به نفع دولت محکوم شدند


یک اسلحه سیمینوف و یک موتورسیکلت ۲۵۰ قاچاق از شکارچیان در موته کشف شد


عاملین شکار یک هوبره در خواف پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عامل شکار غیرمجاز یک میش وحشی در منطقه حفاظت شده کهیاز دستگیر شد


عاملین صید غیرمجاز ۱۶۵ ماهی بوسیله موتور برق در پارک ملی کرخه دستگیر شدند


مخلوط کردن گوشت گوسفند و گوشت شکار، موجب فرار شکارچی متخلف را از مجازات حبس نشد


عاملین شکار قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه دستگیر شدند


عاملین شکار غیرمجاز کل وحشی به همراه اسلحه قاچاق در قرچغه دستگیر شدند


عاملین شکار غیرمجاز بز وحشی در خور و بیابانک بهمراه اسلحه قاچاق دستگیر شدند


1 2 3 ... 53